Mūsu uzņēmējdarbības principi

Nestlé uzņēmējdarbības principi ir uzņēmuma kultūras pamats, kuru esam izveidojuši un izkopuši, pamatojoties uz vairāk nekā 140 gadu pieredzi.

Kopš 1867. gada, kad Henrijs Nestlē izstrādāja pirmo piena maisījumu un tādējādi palīdzēja izglābt dzīvību kaimiņu mazulim, mēs veicam uzņēmējdarbību, pamatojoties uz pārliecību, ka ilglaicīgi panākumi ir sasniedzami, ne tikai ievērojot visas piemērojamās normatīvās prasības un nodrošinot visu darbības jomu stabilitāti, bet arī papildus veidojot būtiskas vērtības sabiedrībai. To mēs saucam par kopīgu vērtību radīšanu.

Nestlé pastāvīgi pilnveidojas un cenšas atbilst strauji mainīgajām patērētāju prasībām, tādēļ atjauno uzņēmējdarbības principus, tomēr darbības būtība un pamatvērtības — taisnīgums, godīgums un rūpes par cilvēkiem — paliek nemainīgas kopš uzņēmuma dibināšanas.

Nestlé ievēro šos uzņēmējdarbības principus visās valstīs, ņemot vērā vietējos tiesību aktus, kā arī kultūras un reliģijas īpatnības.

1) Uzturs, veselība un labklājība
Nestlé galvenais mērķis ir uzlabot patērētāju dzīves kvalitāti dažādos dzīves gadījumos, sniedzot iespēju izvēlēties garšīgāku un veselīgāku uzturu un dzērienus, kā arī veicinot veselīgu dzīvesveidu. Šo ideju izsaka uzņēmuma sauklis “Good Food, Good Life” (no angļu valodas “Laba pārtika — laba dzīve”).

2) Kvalitātes nodrošināšana un produkta drošība
Jebkurā pasaules nostūrī nosaukums Nestlé patērētājiem nozīmē produkta kvalitātes un drošības garantiju.

3) Informācija patērētājiem
Uzņēmums Nestlé ir apņēmies sniegt patērētājiem uzticamu un pareizu informāciju, kuru patērētāji var izmantot, lai izvēlētos veselīgāku uzturu, un kura veicina veselīgu dzīvesveidu. Tiek ievērotas lietotāju tiesības uz konfidencialitāti.

4) Cilvēktiesības mūsu uzņēmējdarbībā
Nestlé pilnībā piekrīt Apvienoto Nāciju Organizācijas Globālā pakta (angļu valodā United Nations Global Compact) pamatprincipiem par cilvēktiesībām un par vienlīdzīgām darba tiesībām, kā arī cenšas rādīt piemēru, ka visās uzņēmuma darbības jomās tiek cienītas cilvēktiesības un cilvēka darbs.

5) Līderu attiecības un personīgā atbildība
Nestlé panākumu pamats — darbinieki, kas ievēro cits cita cienīgumu un tic, ka katrs cilvēks veicina personīgās atbildības sajūtu. Uzņēmumā tiek pieņemti kompetenti un motivēti darbinieki, kas ciena Nestlé vērtības. Darbiniekiem tiek piešķirtas vienlīdzīgas pilnveidošanās un karjeras izaugsmes iespējas, tiek aizsargāta viņu konfidencialitāte un netiek pieņemta nekāda veida uzmākšanās vai diskriminācija.

6) Drošība un veselība darbā
Uzņēmums Nestlé ir atbildīgs — tajā tiek veikts viss iespējamais, lai izvairītos no nelaimes gadījumiem, savainojumiem un profesionālajām slimībām, kas saistītas ar darbu, kā arī tiek aizsargāti darbinieki, darba uzņēmēji un citas ar produktu ražošanu saistītas personas.

7) Sakari ar piegādātājiem un klientiem
Nestlé pieprasa, lai uzņēmuma piegādātāji, starpnieki, apakšuzņēmēji un viņu darbinieki būtu godīgi, apzinīgi un taisnīgi un lai tiktu ievēroti Nestlé standarti, kuru pamatotība nav apstrīdama. Uzņēmums pilda šīs pašas prasības attiecībā pret patērētājiem.

8) Lauksaimniecība un lauku rajonu attīstīšana
Nestlé ražo daļu no uzlabotā lauksaimniecības produkcijas apjoma, uzlabo lauksaimnieku sociālo un lauku kopienu stāvokli, kā arī pilnveido ražošanas sistēmas, lai tās būtu harmonijā ar vidi.

9) Saskaņa ar vidi
Uzņēmums Nestlé ir apņēmies veikt videi draudzīgu uzņēmējdarbību. Visos produktu aprites cikla posmos cenšamies efektīvi izmantot dabas resursus, dodam priekšroku ekoloģisku un atjaunojamu resursu izmantošanai, kā arī izvirzām sev uzdevumu — strādāt bez atliekām.

10) Ūdens
Uzņēmums Nestlé ir apņēmies racionāli izmantot ūdeni. Uzņēmums saprot, ka pasaulē rodas arvien lielākas grūtības saistībā ar ūdens resursiem, tādēļ visiem pasaulē ir jāizmanto resursi atbildīgi — tā ir neizbēgama nepieciešamība.

Visu jaunāko Nestlé uzņēmējdarbības principu aprakstu varat skatīt šeit.